Vẽ Hình Chiếu Thứ 3 Bằng Phương Pháp Vẽ Hình Chiếu Trục Đo Acad 2007AUTOCAD – Đối với bất kì ai học kỹ thuật, vẽ luôn là yêu cầu số 1, là điều kiện đầu tiên khi tham gia vào công việc đi làm hay truyền đạt những ý tưởng tới đối tác. Đây không đơn giản chỉ là một thể hiện ý tưởng của mình mà nó còn là ngôn ngữ của dân kỹ thuật. Việc bạn truyền đạt nó như thế nào rất quan trọng.
UTOCAD 2D/3D – Tôi còn nhớ, lúc ngồi trên nghế nhà trường, Ông thầy hay nói Vẽ – là ngôn ngữ của người thiết kế. Lúc đó tôi chỉ biết nghe, nhưng chưa thực sự hiểu ý của Thầy. Đó là tinh hoa của tri thức, là kỹ năng để bạn có thể kiếm tiền.
Đoạn VIDEO tôi chia sẻ với các bạn ở đây, là một phần trong môn học, tôi đã làm cách đây nhiều năm, tôi muốn chia sẻ tới các bạn một chút kinh nghiệm để các bạn có thể hoàn thành tốt bài tập…
Trong môn học vẽ KT, vẽ hình chiếu thứ 3 là một nội dung quan trọng bởi nó thể hiện cách nhìn nhận, đọc bản vẽ của bạn ra sao. như thông thường ta tạo đường dóng để vẽ hình chiếu theo yêu cầu. nay giới thiệu các bạn phương án khác là xây dựng khối 3D của vật thể cần vẽ hình chiếu. sau đó xuất sang bản vẽ 2D. thuận tiện cho ai khó tưởng tượng vật thể để chiếu và cắt…
Tuy nhiên, hiện tại có rất nhiều phần mềm vẽ 3D, thao tác đơn giản, chính xác hơn AUTOCAD, các bạn có thể sử dụng nó để lên mô hình cho ý tưởng của bạn. Tôi không khuyến khích dung AUTOCAD để vẽ 3D nhé.
Chúc các bạn thành công
———————–
AUTOCAD – For anyone studying technical drawing is always required number 1, is the first condition to participate in the work or ideas communicated to partners. This is not simply an expression of his ideas but also the language of technical people. The you convey how it is important.
UTOCAD 2D / 3D – I remember, sitting on trades included the school, Mr. teacher talk about – is the language of design. At that time I only knew hear, but not really understand what the teacher. That was the essence of knowledge, the skills so that you can make money.
Video I share with you here, as part of the course, I did many years ago, I wanted to share a bit of your experience so that you can complete the exercises …
In drawing subjects KT, 3rd draw projection is an important element because it shows how to recognize, read your drawing is. as usual we create alignment lines to draw the projector on request. This introduces you to another embodiment the building blocks of the body needs to draw 3D projection. then exported to 2D drawings. convenience is hard to imagine anyone object to project and cut …
However, currently there are a lot of 3D drawing software, simple operation, more accurate AUTOCAD, you can use it for up to model for your ideas. I do not encourage AUTOCAD to draw 3D content offline.
Good luck

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giao-duc

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *