Vài hình ảnh LỄ PHÁT ĐỘNG. XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI 2021. Xã HẢI ĐỊNH

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *