Related Post

33 Replies to “Tóc Bob ngắn, tạo lớp và độ chuyển động ở phía trên – Layer Bob”

  1. Anh ơi! Khi nào mình sử dụng góc độ so với mặt đất và khi nào mình sử dụng góc độ so với da đầu ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *