Related Post

5 Replies to “Toán lớp 3 – 5 thùng sách, mỗi thùng có 306 quyển sách. Số sách đó chia đều cho 9 thư viện….”

  1. Số quyển sách mỗi thùng có là:
    306:9=2754 ( quyển sách)
    Số quyển sách 9 thư viện có là:
    2754:306=306 (quyển sách)
    Đáp số :306 (quyển sách)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *