Related Post

2 Replies to “Solidworks Baisc _ bài tập thực hành CAD_BODY”

  1. cho e hỏi chút, a có biết cách khắc phục khi mk đưa con trỏ qua một bề mặt thì bề mặt đó sáng lên từ từ lần lượt các đường biên của bề mặt đó chứ không sáng đồng thời ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *