Related Post

9 Replies to “Quán Tưởng Chủng Tử Hrih (Ha) – Diệt Đinh Nghiệp Đà La Ni – Om Pra Ma Ni Da Ni Soha”

 1. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT HỒI HƯỚNG CHO KIẾN 🐜🐜🐜 LÀNH AN PHẬN VÀ HẠNH PHÚC TỤI CON SẼ QUYẾT TRÍ LÀNH RA KHƠI TỊNH ĐỘ CỨU NHÀ KIẾN TẠO PHÁT LỆNH DUY TÂM PHỔ HIỀN KHẤP MOI NƠI NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT LUÂN HỒI ƠI ƠI HỠ LUÂN HỒI

 2. ♡ Tradisi Buddhis Mahayana:
  1. Berpedoman pada kitab suci Tripitaka berbahasa Sansekerta,..
  Yg terdapat penambahan beberapa Sutram,seperti:
  Saddhamma pundarika Sutram,Sutram Intan,Sutram Hati,Bhaisajaguru Sutram,Ksitigharba Sutram,Avatamsaka Sutram,Amitabha Sutram,Sutram Bakti Seorang Anak,Sutram Tentang Karma Akibat Aborsi/Menggugurkan Kandungan,Karma Sutram,Sutram Tentang Usia Tanpa Batas,dll yg tidak diakui oleh Tripitaka berbahasa Pali..
  2. Mengenal Dhyani Buddha,selain Samma Sambuddha,Pacceka Buddha dan Sarvaka Buddha…
  Yaitu Buddha yg menggunakan kekuatan parami tanpa batasnya membangun Tanah suci tersendiri disetiap 10 penjuru tanah suci para Dhyani Buddha,.. yg bertujuan utk menolong para makhluk phutu jhana (Niraya,Binatang,peta,Ashura,Manussa,Dewa,Rupa Brahma dan Arupa Brahma) agar tidak terjatuh lagi kealam rendah Apaya (Niraya,Binatang,Peta,Ashura)…
  Dhyani Buddha yg paling populer dikalangan umat Buddha adlah Dhyani Buddha Amitabha dan Dhyani Buddha Bhaisajaguru…
  3. Mengenal Dhyani Bodhisatta,…
  Yaitu Bodhisatta yg menunda perealisasian Nibbananya dan tetap berdiam dialam phutu jhana…
  4. Mengadopsi kepercayaan setempat (Tidak dibuang) lalu dibuddhiskan…
  5. Boleh membaca kitab suci Tripitaka dlm berbagai bahasa Ibu setempat, sesuai bahasa ibu tempat ia berpijak…
  Note:
  Di Taiwan para Bikkhu Mahayana lebih menekankan klu membaca Dharani lebih baik menggunakan bahasa Sansekerta,krn dianggap lebih murni/asri…
  6. Dhyani Bodhisatta lebih tinggi dari Arahat,..
  7. Mendorong umatnya utk bertekad menempuh jalan Bodhisatta utk bisa menjadi Dhyani Buddha dan Samma Sambuddha,..Agar bisa menolong dan menyelamatkan lebih banyak makhluk Phutu Jhana…
  8. 10 parami diperas menjadi 6 Parami yg memiliki kesamaan yg tidak begitu berbeda jauh…
  9. Mengenal 28 jenis level tingkatan Surga yg dimana 2 level jenis Surga ini adl pemisahan dari salah satu Surga paling tinggi..
  10. Pakaian Bikkhu-Bikkhuninya bercorak pakaian adath etnis Budaya setempat yg disederhanakan dan dipadukan dgn pakaian Bikkhu-Bikkhuni daerah asal agama Buddha,..
  Dll

  ♡ Tradisi Buddhis Theravada:
  1. Berpedoman pada kitab suci Tripitaka berbahasa Pali yg tebalnya 100 kali lebih dan lebih tebal dari kitab injil (perjanjian baru dan lama yg disatukan/digabung)…
  Selain itu juga beserta penambahan kitab komentar dan subs komentar yg ditulis para Arahat (Sarvaka Buddha/Murid Buddha),.. yg membahas arti dan maksud dari isi kata-kata Buddha di Sutram,Vinaya dan Abhidhamma Pitaka…
  Sehingga menjadi acuan para murid Buddha,agar tidak muncul penaksiran berdasarkan pemikiran tersendiri..
  2. Tidak mau mengadopsi kepercayaan Budaya setempat,tetapi membiarkan umat yg ingin mempertahankannya,.. Asal! Tidak merugikan siapapun alias tidak bertentangan dgn ajaran Buddha…
  3. Wajib membaca kitab suci Tripitaka dalam bahasa Pali dan dalam bahasa ibu setempat setelah dibaca dlm bahasa Pali…
  4. Arahat lebih tinggi dari Bodhisatta
  5. Mendorong semua makhluk agar secepatnya merealisasi pembebasan mutlak Nibbana,dgn mencapai kesucian Sotapanna,Sakadagami,Anagami dan Arahat…
  6. Jika ingin secepatnya merealisasi Nibbana harus menempuh 10 praktek parami sebagai jalan menuju kesucian mutlak Nibbana…
  ☆ Parami bagaikan jalan menuju Nibbana…
  ☆ Meditasi Vipassana bagaikan kunci membuka pintu menuju pembebasan mutlak kesucian Nibbana…
  ☆ Saddha kepada Tiratana yg tidak bersifat membuta dgn mengikuti kelas-kelas Pariati (pembelajaran kitab suci Tripitaka) merupakan perumpamaan pintunya Menuju kesucian mutlak Nibbana…
  Jadi…
  Jika ada salah satu yg kurang….
  Maka kesucian mutlak Nibbana tidak bisa dicapai…
  7. Mengenal 26 jenis level tingkatan Surga yg makhluknya masih digolongkan ke makhluk Phutu jhana…
  Kecuali Arya suci Sotapanna,Sakadagami dan Anagami…
  8. Pakaian Bikkhu-Bikkhuninya tetap mengadopsi pakaian Bikkhu asal India..
  9. Dll

 3. A di đà phật. Cầu cho Bố mẹ được siêu thoát về tây phương cực lạc đầu thai vào nhà khá giả tri thức.

 4. Phát tâm bồ đề là phát nguyện thành phật
  Tự mình chưa độ, độ người trước( trích lời a nan trong kinh lăng nghiêm) phải trải qua bồ tát đạo độ thoát chúng sanh
  Phật là thường trụ không nhập niết bàn. Phật là bất sanh bất diệt
  Chánh pháp là thường trụ còn mãi ở đời
  Tăng cũng là thường trụ
  Nếu ai truyền kinh lăng nghiêm, trì chú lăng nghiêm y theo đàn tràn mà kiến lập mà tâm không khai ngộ tức là mười phương như lai đã vọng ngữ
  Tu để thường trụ bất sanh bất diệt
  Phật là thường trụ, pháp tăng cũng thường trụ
  Không sợ ác đạo phiền não có thể ở đó rộng độ chúng sanh tức là bất sanh bất diệt
  Kiến thể diệu minh ai cũng có
  Chỉ vì phiền não che ngăn nên không thấy
  Tri kiến lặp tri tức vô minh bổn
  Tri kiến bất lặp tri tức tánh niết bàn
  Nam mô hộ pháp chư tôn bồ tát
  Bồ tát hộ pháp của Chư phật sẽ được thân kim cang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *