Phát triển kinh tế phải gắn chặt với bảo vệ môi trường | VTC NowVTC Now | Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang giành được những thành tựu hết sức to lớn. Tuy nhiên đi kèm với sự phát triển kinh tế là nguy cơ về ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Do đó, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường là mục tiêu quan trọng mà Đảng đề ra.

#vtcnow #vtc1

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/moi-truong

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *