Phần 41. 176 (Phần 1) | Có ai thấy Phật không? | Mi Tiên Vấn ĐápMi Tiên Vấn Đáp | Dịch giả HT Giới Nghiêm – HT Giới Đức hiệu chính.
Nguồn youtube Diệu Pháp Âm :

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm các phim khác tại: https://collectif-du-chambon.org/category/phim

Related Post

4 Replies to “Phần 41. 176 (Phần 1) | Có ai thấy Phật không? | Mi Tiên Vấn Đáp”

  1. Thật lành thay cho con khi được nghe và được biết về một quốc độ có tên Chánh pháp do Đức Phật Thích Ca kiến lập. Một quốc độ sống hướng thượng, toàn những công dân thượng đẳng mà không có ở đâu trong thế giới Ta bà này. Mọi quốc độ mà con muốn hướng đến trước đây, trên thế giới này điều trở thành vô nghĩa từ bây giờ với con.
    Phật pháp thậm thâm vi diệu quá. Con đã phát nguyện học hỏi, tìm kiếm và đã không ngừng tìm kiếm trong suốt hơn 10 năm qua và giờ đây con đã thấy.
    Con nguyện tinh tấn tu tập để xứng đáng là một công dân ở đây, quốc độ Chánh pháp này, dù chỉ là một thường dân và để mãi được nhận là công dân ở đây kể từ bây giờ cho đến nhiều đời nhiều kiếp về sau. Con Xin thành tâm phát nguyện và mong được chư Phật, chư thần, chư Sư, chư Thầy, chư Tổ chứng minh.
    Namo Buddhaya🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *