Related Post

16 Replies to “NUÔI GÀ MÍA DABACO MANG LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO”

  1. Gà đẹp lắm, ở chỗ ah ưa chân to chứ ở quê em chân càng to càng rẻ với lại thịt ko săn bằng gà chân nhỏ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *