Related Post

2 Replies to “Nuôi cá 7 màu không cần oxi và lọc nước dành cho các bạn bận rộn công việc”

  1. Không phải đâu! Do máy mình qua bị nhoè + đen As vàng rọi xuống nên thấy vậy thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *