Related Post

7 Replies to “Làm cây thế đổ (hoa giấy)”

  1. Qua tết này mình cắt, chỉnh sửa,thay chất trồng cho cây bonsai là tốt nhất pko anh ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *