Related Post

5 Replies to “Kỹ thuật trồng và chăm sóc Dạ Lý Hương bông nhiều.”

  1. Mình ở Long An thấy bạn chia sẻ thích lắm mình đặc tiệm cây cảnh gần nhà mà không có, bạn đâm cành bán mình được không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *