Kỹ năng lãnh đạo, quản trị, điều hành công ty | DÀNH CHO CEO – Bài 02Kỹ năng lãnh đạo, quản trị, điều hành công ty | DÀNH CHO CEO – Bài 02 trong 4 bài thuyết giảng của chuyên gia Vũ Long.
Chương trình đào tạo CEO toàn diện với tiêu đề SETUP CÔNG TY & VẬN HÀNH KINH DOANH BÀI BẢN, gồm 9 cấu phần thì đây là cấu phần thứ 7.

#Lanhdao
#Quantridoanhnghiep
#VuLong

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

3 Replies to “Kỹ năng lãnh đạo, quản trị, điều hành công ty | DÀNH CHO CEO – Bài 02”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *