Knowmads Hanoi – Creative Education Model – Sharing Vietnam – VTC10Chương trình Việt Nam – Góc nhìn của bạn – Sharing Vietnam phát sóng ngày 09/04/2015 trên kênh VTC10 Netviet. Hanoi, Vietnam.

Chủ đề: Giới trẻ Việt trải nghiệm mô hình giáo dục sáng tạo
Topic: Vietnamese youngsters to experience creative education model.

Khách mời: Ông Guus Wink, người sáng lập dự án Knowmads Hanoi.
Guest: Mr. Guus Wink, Founder of Knowmads Hanoi Project

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

One Reply to “Knowmads Hanoi – Creative Education Model – Sharing Vietnam – VTC10”

  1. Chương trình Việt Nam – Góc nhìn của bạn – Sharing Vietnam phát sóng ngày 09/04/2015 trên kênh VTC10 Netviet. Hanoi, Vietnam.

    Chủ đề: Giới trẻ Việt trải nghiệm mô hình giáo dục sáng tạo
    Topic: Vietnamese youngsters to experience creative education model.

    Khách mời: Ông Guus Wink, người sáng lập dự án Knowmads Hanoi.
    Guest: Mr. Guus Wink, Founder of Knowmads Hanoi Project

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *