Related Post

5 Replies to “Không quy hoạch cán bộ có biểu hiện suy thoái”

  1. Hãy nhớ lời bác hồ dại mấy anh can bộ mấy anh dang viên ơi dân là gốc dựa vào dân mà sống mất lòng dân là mất tất cả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *