Related Post

7 Replies to “Hướng Dương Ngược Nắng TẬP 6 : Ông PHAN Sá.t Hại Mẹ Kiên Vì PHỤC HOÀNG DƯƠNG/Truy Sá.t luôn cả KIÊN”

  1. Cảm giác bị lệch đời kiểu gì ý nhỉ, nếu ông Phan là bạn của bố mẹ Kiên thì Kiên phải tầm tầm tuổi ông Đạt chứ sao lại cùng lứa với con ôn Đạt được ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *