Related Post

2 Replies to “Giảm rác thải nhựa: Dễ bệnh viện, khó bệnh nhân”

  1. Thì giảm thiểu thôi,quan trọng ý thức người dân đk nhận biết về rác thải nhựa chứ bắt mấy bố bỏ luôn đâu,mới làm đk mấy ngày đã bàn lùi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *