Related Post

5 Replies to “Giá xoài đài loan 16/9/2020 đang giảm dần. vì mưa ngập xoài mình đang chết lai rai 😂😂”

  1. ở bn thì mh k bít. chứ xoài ngập nước 1 tháng cũng k vấn đề. chủ yếu là k còn trái thôi chu cây k chêt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *