EXCB 40 Ham Xu Ly Chuoi Lower Upper Proper 1Học Excel Online – Excel căn bản.
File ví dụ thực hành:

Giới thiệu về cách sử dụng các hàm:
– Lower: Chuyển đổi chữ hoa trong chuỗi văn bản thành chữ thường.
– Upper: Chuyển đổi chữ thường trong chuỗi văn bản thành chữ hoa.
– Proper: Viết hoa chữ thứ nhất trong một chuỗi văn bản và bất kỳ chữ nào trong văn bản đứng sau một ký tự không phải là chữ.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *