ĐƯỜNG TRÒN | Phương trình đường Tròn Lập phương trình đường tròn có tâm I và tiếp xúc đường thẳng dPhương trình đường Tròn
LÝ THUYẾT + BÀI TẬP Phương trình đường Tròn :

Trong mp Oxy cho đường thẳng (D) : 3x – 4y + 5 = 0. Lập phương trình đường tròn có tâm I(2; -1) và tiếp xúc đường thẳng (D).
Giải.
(I; R) tiếp xúc đường thẳng (D) khi :
R = d(I; (D))
R=(|3.2-4(-1)+5|)/√(9+16)=3
đường tròn có tâm I 🙂
(x – x0)2 + (y – y0)2 = R2
Khi I(2; -1) , R = 3 :
Vậy : (x – 2)2 + (y + 1)2 = 9 (I)

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giao-duc

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *