Related Post

21 Replies to “CON DUONG GIAC NGO TAP 1”

  1. Thời Đức Phật làm gì có chữ viết mà Kiền Liên xem sách gì nhỉ….sư xạo quá

  2. Cảm ơn chua hoang pháp đã làm bộ phim này. Nhờ Phật ma con đã hiểu được chân lý của cuộc đời và vũ trụ này

  3. 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎

  4. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
    Bạch thầy xin thầy và ekip làm phim cho con được biết tại sao trên ngực của Phật Thích Ca lúc giác ngộ lại có chữ Vạn? Theo như những kiến thức về Phật giáo mà con đã đọc và tìm hiểu thì Phật Thích Ca Mâu Ni trên ngưc không có hình chữ Vạn, người mà trên ngực có hình chữ Vạn là Phật A Di Đà.
    Con tạ ơn thầy, xin thầy cho chúng con được rõ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *