Câu chuyện về nhân quả – phim truyện Phật giáo haycon xin được góp phần phổ biến chính pháp qua phương tiện thính pháp âm này . chỉ mong giúp người có duyên được tiếp nhận phật pháp và những người đang thực hành giáo pháp ,có thêm phương tiện giữ vững niềm tin với phật pháp ,giúp cho chánh pháp luôn được trường tồn dài lâu, cũng qua phương tiện này mà luôn giữ được chánh niệm tỉnh thức.nam mô a di đà phật.Qua thông điệp này con xin kính chúc toàn thể chư tôn thiền Đức Tăng Ni và toàn thể đạo hữu phật tử xa gần thân tâm an lạc,luôn được sống trong ánh từ quang của mười phương chư phật .nam mô a di đà phật ,mọi người đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ con nhé! #vananhnguyenthi#vananhnguyenthi#

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giai-tri

Related Post

9 Replies to “Câu chuyện về nhân quả – phim truyện Phật giáo hay”

 1. ☸ ↪ PHẬT TÂM KINH PHẨM ↩ ☸

  Khi đó, Đức Như Lai bảo rằng: “ Này các Thiện Nam Tử ! Nay Ta sẽ nói, muốn tu thành Phật thì có mười cách nhất định sau đây sẽ thành tựu.Thế nào là mười?

  – Thứ nhất: Trì tâm bình đẳng, nơi Pháp không nghi, nơi Phật sanh tín, sanh lòng thương xót chúng sanh, không đắm sắc dục.

  – Thứ hai: Trì giới không phạm, thường nhiếp tâm không nói láo, hay giúp cho chúng sanh đoạn trừ ngã mạn.

  – Thứ ba: Không làm ác, không được sát hại, không ăn ác thực (thịt, cá v.v…), thường xét kỹ mình không thấy lỗi của người.

  – Thứ tư: Ở nơi các Pháp không sanh phỉ báng, dùng Phật Pháp ngăn ngừa tội lỗi, ở nơi Chư Tăng xem như cha mẹ.

  – Thứ năm: Không quên lời nguyện, đối với giàu nghèo có tâm bình đẳng, hay tùy thuận người.

  – Thứ sáu: Lời Phật nhớ kỹ, tu các Pháp cần cố giữ gìn, có người cầu xin thì phải dạy bảo, không cần xem xét căn Thượng, Trung, Hạ.

  – Thứ bảy: Trì các ấn khế, không được dơ uế, không kết trái thời, không vì khen hay lợi lộc mà kết ấn, không lìa bỏ chúng sanh.

  – Thứ tám: Nơi tất cả không tham lam, không đoạt lý làm ác, không dua nịnh , giữ gìn Phật Pháp như giữ thân mạng, cho đến dẫu đói nghèo cũng không sanh hai lòng.

  – Thứ chín: Thường cứu các nạn không được thối tâm, trừ kẻ không chí thành, không được khinh hay phỉ báng Pháp hoặc khiến kẻ khác cũng làm như vậy, thường phải chân thật nói lời mềm mỏng, hay thích việc lành, lòng đầy Từ bi.

  – Thứ mười: Diệt trừ các tà hạnh, lòng tin bền chắc không từ lao nhọc, trong đại chúng có Thiện trí thức cần nên lễ bái và thường gần gũi. Nếu nơi suối rừng thanh tịnh, tự có phát nguyện rộng cũng không được quên lãng, luôn luôn nhớ niệm, không khởi các tà kiến,.

  Như vậy, mười điều khiến người tu trì quyết định được bất thối chuyển, mau đến Bồ đề, thành Bồ Tát, chứng thân Kim Cang không khó”.

  MONG CAC ĐẠO HỮU HỌC THUỘC
  LƯU GIỮ PHÁP BẢO VÔ THƯỢNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *