Câu Chuyện Trí Huệ Phật Giáo – Thắp Đèn Cúng Phật Chứng Thánh QuảBiên Dịch: Hạnh Ngọc
Biên Tập: FilmPhatGiao

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giai-tri

Related Post

24 Replies to “Câu Chuyện Trí Huệ Phật Giáo – Thắp Đèn Cúng Phật Chứng Thánh Quả”

 1. Minh khong hieu vi nhìu ve phat phap nhung minh co long tin ve phat troi. Nam mô a di đa phat. Nguyen cau phat troi pho đo chung sanh va gia đinh con an lac. Nam mo bon su thich ka mau ni phat. Mo phat

 2. mỗi con người đều có Phật tính trong tâm, quan trọng là ta giữ vững niềm tin đó, rồi ắt có ngày chứng thánh quả

 3. Nếu lại có người bố thí đèn cúng dường tháp xá lợi của Phật, được mười công đức. Những gì là mười?

  1. Được nhục nhãn thanh tịnh. 

  2. Được thiên nhãn thanh tịnh.

  3. Xa lìa tam độc.

  4. Được các thiện pháp.

  5. Thông minh trí tuệ.

  6. Xa lìa ngu si.

  7. Không đọa vào tam đồ tối tăm.

  8. Được tôn quý tự tại.

  9. Qua lại các cõi trời.

  10. Mau chứng viên tịch.

  Công đức như vậy là do cúng dường đèn cho tháp xá lợi của Phật. 

  Nếu lại có người bố thí hương hoa cúng dường tháp của Như Lai được mười công đức. Những gì là mười?

  1. Tỷ căn được thanh tịnh. 

  2. Thân không có hôi thối.

  3. Thân sạch, có mùi thơm vi diệu. 

  4. Hình tướng đoan nghiêm.

  5. Được thế gian cung kính.

  6. Ưa pháp và nghe nhiều.

  7. Được tôn quý tự tại.

  8. Tiếng tốt đồn khắp. 

  9. Mạng chung được sanh lên trời.

  10. Mau chứng viên tịch.

  Mười thứ công đức như vậy là do bố thí hương hoa cúng dường tháp xá lợi của đức Như Lai. 

  Nếu lại có người dùng âm nhạc vi diệu cúng đường tháp của Phật được mười thứ công đức thù thắng vi diệu. Những gì là mười?

  1. Thân tướng đoan nghiêm.

  2. Ai thấy cũng hoan hỷ.

  3. Được âm thanh vi diệu.

  4. Ngôn từ hòa thuận.

  5. Thân thể thích nghi.

  6. Xa lìa sự sân hận

  7. Được sự đa văn của ngài Khánh Hỷ. 

  8. Được tôn sùng, tôn quý, tự tại.

  9. Mạng chung được sanh lên trời. 

  10. Mau chứng viên tịch.

  Kinh✅ ↪PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG↩
  http://www.chuaadida.com/chi-tiet-phat-noi-kinh-phan-biet-thien-ac-bao-ung-4640/quyen-ha/#4640

 4. A di đà phật. A di đà phật. A di đà phật. Con xin Đức Phật tư bi phụ hộ tất cả chúng sinh bình an

 5. A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT
  🙇🏼‍♀️🙇🏼‍♀️🙇🏼‍♀️🙏🏻🙏🏻🙏🏻💖💖💖📿📿📿🌺🙏🙏

 6. Nam mô bổn sư thích ka mô ni phật nam mô a di đà phật con thành tâm cầu nguyện hồi hướng công đức niệm phật về cõi tây phương cực lạc nam mô a di đà phật

 7. Con nguyện cầu mười phương chư phật gia hộ ông bà cha mẹ của con cùng tất cả chúng sanh. Và gia đình con cho tất cả đều có căn duyên với phật pháp đều thành đệ tữ Đức phật Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

 8. Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat
  Nam mo a di da phat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *