Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về PLQT, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế_ Buổi 5Chuyên đề NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT QUỐC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN KÝ KẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
TS. Nguyễn Tiến Vinh – Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *