Related Post

4 Replies to “4- Huong dan Giao nhan Ho so truc tuyen tren DVC KBNN”

  1. đề nghị hỗ trợ xó hồ sơ sai bị kho bạc trả về và xử lý hồ sơ thêm mới vì không thể xóa hay sữa đổi được dẫn đến rối và khó quản lý

  2. Bác ví dụ cho một hồ sơ thanh toán cụ thể như chuyển tiền BHXH, BHYT… thì hay quá.

  3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công KBNN (DVC KBNN)
    https://drive.google.com/drive/folders/1rxoJJz1qn1EmA6DiBWERTDYttEegbP5u?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *