Related Post

3 Replies to “2- Cach tao Ho so thay doi Bo sung thong tin su dung DVC KBNN”

  1. Không tìm thấy thông tin thành viên thực hiện ký số hồ sơ. Yêu cầu liên hệ quản trị KBNN! Bị lỗi như này phải làm sao hả anh?

  2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công KBNN (DVC KBNN)
    https://drive.google.com/drive/folders/1rxoJJz1qn1EmA6DiBWERTDYttEegbP5u?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *