001_ Nền tảng xã hội học (P1): Tháp nhu cầu Maslow _| No-Op EducationNền tảng xã hội học (P1): Tháp nhu cầu Maslow _| No-Op Education. Video này dạy bạn hiểu về nền tảng đầu tiên của xã hội: Đó là nhu cầu và để tiếp cận khoa học nhất có thể chúng ta sẽ đi theo học thuyết nhu cầu của Abraham Maslow. Tháp nhu cầu của Maslow là học thuyết nền tảng của nhiều ngành nghề, được nhiều công ty và quốc gia sử dụng.

Khoa học là cái vốn có của tự nhiên, nó không được tạo ra bởi các nhà khoa học, mà các nhà khoa học nhận thức được nó, vì vậy đừng thần thánh người khác, hãy dùng toàn lực của mình để học và đứng trên người khác.

No-Op Education, Một sản phẩm của No-Op.

Chỉ mục trong video.
6:26 Tầng 1: Nhu cầu ở thể tối thiểu.
13:28 Tầng 2: Nhu cầu thể lâu dài.
15:42 Tầng 3: Nhu cầu thể giao lưu.
18:40 Tầng 4: Nhu cầu thể tôn trọng.
24:39 Tầng tối thượng: Nhu cầu thể tự tôn.

Các tài liệu dẫn chứng trong video:
Nạn đói năm 1945:
Nạn đói ở Campuchia và câu Chuyện về thủ tướng HunSen:
+ Nạn đói:
+ Phóng sự về HunSen:
+Venezuela:

Số liệu về FaceBook:

Tài liệu về Bác Hồ và Thời Kỳ Pháp thuôc, cùng số liệu về số quan chức Ấn Độ lấy từ cuốn sách: Con đường cứu nước Hồ Chí Minh của Ts. Phạm Ngọc Trâm số ISBN: 978-604-58-0157-4.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *