២៦.ចិត្តសង្គហវិភាគទី១សិក្សាព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហ: ចិត្តសង្គហវិភាគបរិច្ឆេទទី១(លោកុត្តរចិត្ដដោយសង្ខេប ៨ដួង)ម៉ោងទី២៦៕

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/moi-truong

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *