២០២១​​​​ រៀបចំឆាកជីវិតអ្វីខ្លះ? | 2021 Life plan by SOM SotheaIn this video we want to show you about ២០២១​​​​ រៀបចំឆាកជីវិតអ្វីខ្លះ | 2021 Life plan by SOM Sothea

តោះ​ជជែកគ្នា​​​​ ២០២១​​​​ រៀបចំឆាកជីវិតអ្វីខ្លះ? ធ្វើដូចម្ត៉េចអាចរៀបអ្វីៗអោយក្លាយជាការពិត?

Check out our channels and group:
☛ RevealDaily:
☛ Nivorth101:
☛ Join SUCCESS REVEAL Facebook Group:

✮✮✮✮✮ Enjoy! #SuccessReveal

❤Watch all Success Reveal video❤

.: SUBSCRIBE for new video everyday :.

❤ Watch more videos on Success Reveal Playlists ❤
Khim Sokheng:
Siev Sophal:
Lay Lonn:
Kong Parith:
Quach Mengly:
Tang Namsrun:
Oun Sarath:
Sim Dara:
Kuy Vat:
Din Somethearith:
Hero audio book:
Hem Hema Modern Laundry:
Nourn Ork:
Soum Sambath:
Kim Heang:

© Copy Right Issues: If you don’t want any of your content like image , audio, video on our channel. Please comment below. ☺

✡ ABOUT US ✡
.: Why We create SUCCESS REVEAL channel :.
1. To inspire, Motivate, create new entrepreneur
2. Share Business knowledge, Entrepreneurship, Success
3. Free Business Education Online

Join us for Cambodia have a lots of entrepreneur by sharing the video.
We post new video everyday!

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

12 Replies to “២០២១​​​​ រៀបចំឆាកជីវិតអ្វីខ្លះ? | 2021 Life plan by SOM Sothea”

  1. 2021ចង់បានអោយខ្លួនឯងសុខភាពល្អដើម្បីប្រកបមុខរបរចញ្ចឹមជីវិតអោយគាប់ប្រសើរ និងឲ្យមានគំនិតថ្មីល្អៗពីលោកគ្រូដើម្បីជីវភាពល្អប្រសើរជាងឆ្នាំចាស់ 2020 សូមអរគុណនៅគំនិតល្អរបស់លោកគ្រូ🙏 ។

  2. សូមលោកគ្រូមេត្តាជួយបកស្រាយអោយខ្ញុំបាទដោយសេចក្តីអនុគ្រោះ។
    មុនធ្វើចំការមួយដើម្បីជោគជ័យ តើត្រូវគំរោងអោយច្បាស់មុនឬ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *