អាំងតេក្រាល ភាគ០៥: អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ| Integration Part 5 Trigonometric Functionមាតិកា
១- ជំនួយស្មារតីក្នុងការរើសមុខវិជ្ជា និងមុខជំនាញ សម្រាប់ជីវិត
២- សៀវភៅ The Art of War, Sun Tzu: តម្រាពិជ័យសង្គ្រាម។ សរសេរតាំងពីប្រហែល ៥រយឆ្នាំ មុនគ.ស។

“ស្គាល់ខ្លួនឯង ស្គាល់់សត្រូវ, ច្បាំងប៉ុន្មានដង ឈ្នះប៉ុណ្នឹងដង។” Know yourself, know your enemy.

៣- ភាគ៥៖ ការតាងអញ្ញាតជំនួយ និងរូបមន្តមានកន្សោម ចំពោះ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ
Integration of trigonometric function, composite function

ភាគមុន
ភាគ១៖ សញ្ញាណដំបូងនៃអាំងតេក្រាល

ភាគ២៖ លំហាត់ងាយៗ

ភាគ៣៖ ការតាងអញ្ញាតជំនួយ និងរូបមន្តមានកន្សោម ចំពោះ x^n
ភាគ៤៖ ការតាងអញ្ញាតជំនួយ និងរូបមន្តមានកន្សោម ចំពោះកន្សោមអ៊ិចប៉ូណង់ស្យែល និងលោហ្គារីត

អំពីសាលាទិសា
Our YouTube: bit.ly/tisatube
WP: bit.ly/tisaweb
FB: Tisa School: សាលាទិសា bit.ly/fbtisa

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *