ស្គាល់ព្រះ – សំឡេងធម៍ទេសនា ប៊ុត សាវង្ស | BUTH SAVONG – Dhamma Talk For KhmerDhamma Talk For Khmer – Buth Savong – Khmer Sermons | សំឡេងធម៍ទេសនា ប៊ុត សាវង្ស – ស្គាល់ព្រះពុទ្ថ។សូមស្តាប់សំឡេងធម៍ទេសនា បកស្រាយដោយលោកគ្រូ ប៊ុត សាវង្ស ។

Click the link below to listen to the sermon of Buth Savong.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ទេសនាធម្មាចារ្យ ប៊ុត សាវង្ស បន្ត។

Click the link below to hear more sermons.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ទេសនាផ្សេងៗបន្ត។

Click link below for listening in the Home Page.

Click link below to listen to the smot of Sann Sreypov.
ចុច link ខាងក្រោមដើម្បីស្តាប់សំឡេងធម៍ស្មូត សាន់ ស្រីពៅ។

If you enjoy my content, please hit like and subscribe my channel for more videos!

** The purpose of creating this channel is to educate people to behave properly, to educate the spirit of the people in the way of the wise, the Buddha.
** May Buddhism be prosperous forever
** Good listening to the good will get wisdom
** Thanks for the support of this Dhamma Talk For Khmer.
** You can search for channels by typing: #DhammaTalkForKhmer
** Wish for everyone to have peace, to be happy, to have good luck, to have luck.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giao-duc

Related Post

One Reply to “ស្គាល់ព្រះ – សំឡេងធម៍ទេសនា ប៊ុត សាវង្ស | BUTH SAVONG – Dhamma Talk For Khmer”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *