វិធីជ្រើសរើសជំនាញមហាវិទ្យាល័យនិងវិថីជីវិត | Skill at UniversityIn this video we want to show you about វិធីជ្រើសរើសជំនាញមហាវិទ្យាល័យនិងវិថីជីវិត – Skill at University by Success Reveal

លោកជំទាវគង់សូរីតា ចែករំលែកអំពី របៀបជ្រើសរើសជំនាញមហាវិទ្យាល័យ និង វិថីជីវិត ។

Check out our channels and group:
☛ Join SUCCESS REVEAL Facebook Group:
☛ Nivorth101:

✮✮✮✮✮ Enjoy! #SuccessReveal #គង់សូរីតា

❤Watch all Success Reveal video❤

.: SUBSCRIBE for new video everyday :.

❤ Watch more videos on Success Reveal Playlists ❤
Khim Sokheng:
Siev Sophal:
Lay Lonn:
Kong Parith:
Quach Mengly:
Tang Namsrun:
Oun Sarath:
Sim Dara:
Kuy Vat:
Din Somethearith:
Hero audio book:
Hem Hema Modern Laundry:
Nourn Ork:
Soum Sambath:
Kim Heang:

© Copy Right Issues: If you don’t want any of your content like image , audio, video on our channel. Please comment below. ☺

✡ ABOUT US ✡
.: Why We create SUCCESS REVEAL channel :.
1. To inspire, Motivate, create new entrepreneur
2. Share Business knowledge, Entrepreneurship, Success
3. Free Business Education Online

Join us for Cambodia have a lots of entrepreneur by sharing the video.
We post new video everyday!

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

One Reply to “វិធីជ្រើសរើសជំនាញមហាវិទ្យាល័យនិងវិថីជីវិត | Skill at University”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *