វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច Economic Science (part 1) | លោកគ្រូ គួយ ធាវី Kouy Theavy | success knowledgeវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច Economic Science (part 1) | លោកគ្រូ គួយ ធាវី Kouy Theavy | success knowledge

To learn more:
– Rich Dad & Robert Kiyosaki : How can I afford it ( Part 1)

– Warren Buffett : you are your own biggest asset by far (Part 1) ខ្លួនអ្នក គឺជាទ្រព្យដ៏មហិមា

– Kouy Theavy

– ABOUT US :
Why we create success knowledge channel :
1. To inspire, Motivate, create new entrepreneur
2. Share Business knowledge, entrepreneurship, success, real estate knowledge, financial knowledge…
3. Free business education online

Please subscribe like and share my videos.
We post new video everyday.

#successknowledge
#KouyTheavy
#គួយធាវី

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/moi-truong

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *