លោកស្រី យក់ សម្បត្តិ ពន្យល់អំពីប្រសិទ្ធភាព វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ Sinovacលោកស្រី យក់ សម្បត្តិ ពន្យល់អំពីប្រសិទ្ធភាព វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ Sinovac ខណ:ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនមកដល់កម្ពុជា

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/am-thuc

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *