លីមីតនៃអនុគមន៍ | Limit of functionsខ្ញុំបង្កើត Channel YouTube: Training Math នេះឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងលើមុខវិជ្ជា គណិតវិទ្យា ថ្នាក់​ទី៨ ដល់ ទី១២។
ក្នុង Channel YouTube ខាងលើរួមមាន មេរៀនគណិតវិទ្យា និងលំហាត់ គឺផ្តោតសំខាន់លើ ការបំប៉នដល់សិស្សខ្សោយ និងសិស្សពូកែ ដើម្បីត្រៀម៖
– ប្រឡងឆមាសទី១និងទី២
– ប្រឡងសិស្សពូកែថ្នាក់ទី៩ ទី១២ និងប្រឡងអន្តរជាតិ
– ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ
– ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប)
– ប្រឡងគ្រូបឋម គ្រូមធ្យម
– ប្រឡងអាហារូបករណ៍ក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
– ប្រឡងចូលស្ថាប័នរដ្ឋ៕
I created this YouTube Channel: Training Math in order to share my knowledge on Math 8 through 12. The YouTube Channel above, including math and homework lessons, focuses on training the underprivileged and outstanding students to prepare:
– Semester 1 and 2
– 9th grade 12th grade exams and international exams
– Higher Secondary Diploma
– Higher Secondary Diploma
– Medium Teacher Training Exam
– Examination of scholarships at home and abroad
– Examination of Government Institutions.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/bat-dong-san

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *