រៀនឲ្យស្គាល់ពីចិត្ត ទើបបានសេចក្តីសុខ/លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស-Buth Savong/24/12/2020Thanks , You have a nice day,
from Siem Sokhom.

សូមបានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តគ្រប់គ្នា និងរស់នៅបានសុខក្រុមគ្រួសារ ។

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/o-to-xe-may-xe-khac

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *