រៀនចិន ពាក្យប្រើប្រាស់ក្នុងសណ្ឋាគារ (ភាគ១៣)/ Learn chinese: Word use in factory Hotel (Part 13)រៀនចិន ពាក្យប្រើប្រាស់ក្នុងសណ្ឋាគារ (ភាគ១៣)/ Learn chinese: Word use in factory Hotel (Part 13)

Welcome to FIND KNOWLEDGE Chanel
Teaching by: Roeurng Saren
Facebook Page: Find knowledge

This video is for everyone learn chinese by yourself, thanks
នេះជាវិដេអូមេរៀនភាសាចិនដែលបងប្អូនទាំអស់គ្នាអាចសិក្សាដោយខ្លួនឯងបាន មានមេរៀនល្អៗ មានការពន្យល់ ការអាន និងការបកប្រែច្បាស់លាស់អាចធ្វើអោយបងប្អូនឆាប់ចេះនិងងាយយល់។

សូមបងប្អូនជួយចុចsubscribe និងសញ្ញារូបកណ្តឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនបន្តទៀត សូមអគុណ។

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *