របៀបរៀបចំផែនការអាជីវកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ឱ្យដើរទៅមុខលឿន | Mr. Soeng chatvichea | success knowledgeThis video we want to show you about របៀបរៀបចំផែនការអាជីវកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ឱ្យដើរទៅមុខលឿន | Mr. Soeng chatvichea | success knowledge

#successknowledge

To learn more:
– ឧកញ៉ា អ៊ុច សម្បត្តិ

-ឧកញ៉ាបណ្ឌិត យូ សាម៉េត

– ឧកញ៉ាបណ្ឌិត ជា ចំរើន

– លោកគ្រូ ឌិន សុមេធារិទ្ធ

– លោកគ្រូ លី ហាវ

– លោកគ្រូ ប៉ិច បូឡែន

– លោកគ្រូ សៀវ សុផល

– លោកគ្រូ ស៊ីម តារា

– លោកគ្រូ នួន អក

– Tan Monivann

– លោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់

– Phyrom vichetdara

– Bun Park

– ឧកញ៉ា ហ៊ួត ជា

– លោកគ្រូ សឹង ចាតវិជ្ជា

– ឧកញ៉ាបណ្ឌិត គីម ហ៊ាង

– លោកស៊ាន ធនិន

– លោក សុត វីរៈ

– លោកជំទាវ តាំង ហ្គិចលៀង

– Mr. Mom Varin

– Nen sothy

– លោកគ្រូ គួយ ធាវី

– ABOUT US :
Why we create success knowledge channel :
1. To inspire, Motivate, create new entrepreneur
2. Share Business knowledge, entrepreneurship, success, real estate knowledge, financial knowledge…
3. Free business education online

Please subscribe like and share my videos.
We post new video everyday.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/am-thuc

Related Post

One Reply to “របៀបរៀបចំផែនការអាជីវកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ឱ្យដើរទៅមុខលឿន | Mr. Soeng chatvichea | success knowledge”

  1. Bon nouveau tout le monde.!
    Ce sont des remèdes contre le VIH / sida, vous pouvez utiliser la phytothérapie pour guérir le VIH / sida, avec le Dr Oral du West Africa, ses médicaments sont bon marché et rapides à livrer, procurez-vous ses plantes médicinales maintenant et commencez à guérir votre maladie. lui directement à droraherbalremedies@gmail.com …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *