របៀបប្រើថ្នាំពន្យាកំណើតបន្ទាន់៧២​ម៉ោងត្រឹមត្រូវ&ប្រសិទ្ធិភាព/How to use emergency contraceptive pillសូមចុច Subscribe : Khor Hok Sunn MD Official
មានវីដេឣូច្រើនទៀតសូមចុច Link ខាងក្រោម

ដើម្បីទទួលបាន វីដេឣូយល់ដឹងពីជំងឺទូទៅនិងស្រ្តី ព្រមទាំង វីដេអូអប់រំសុខភាពជាច្រើនទៀត
Facebook Page :
For sponsorship please contact : 85592593350

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/van-tai

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *