មេរៀនទី១ ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច-រដ្ឋបាលនិងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិក (ភូមិវិទ្យាថ្នាក់ទី១២)មេរៀនទី១ ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច-រដ្ឋបាលនិងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិក (ភូមិវិទ្យាថ្នាក់ទី១២)

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/moi-truong

Related Post

2 Replies to “មេរៀនទី១ ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច-រដ្ឋបាលនិងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិក (ភូមិវិទ្យាថ្នាក់ទី១២)”

  1. លោកគ្រូសុំសួរសំណួរមួយលោកគ្រូ តេីនៅសហរដ្ធអាមេរិកវិស័យអប់រំមានប្រព័ន្ធអប់រំដែរឬទេ? សូមលោកគ្រូឆ្លេីយសំណួរញុមផង🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *