ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១០មេរៀនទី៧ : សញ្ញាពិសេសរបស់កំណាព្យ|The Certain Sign of the Khmer's Poetryភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១០មេរៀនទី៧ : សញ្ញាពិសេសរបស់កំណាព្យ|Khmer Language Grade 10, The Certain Sign of Poetry
សិក្សាបំណិនមុនៗ សូមចុចលើតំណខាងក្រោម៖

*សម្គាល់ៈ ករណីមានចម្ងល់ទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារមេរៀន អាច Comment នៅខាងក្រោម ឬអាចសួរតាមរយៈ
+Facebook :
+Telegram : 081 42 42 70
សូមអរគុណចំពោះការទស្សនាសិក្សាវីដេអូ។
@E-learnig_Khmer Language grade 10

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *