ភាគទី ០៥ | ចំណុចពិសេស ដែលអ្នកកំពុងរងចំា ការចូលទៅមើលការរៀបចំធ្វើធៀបការ | យឺន សុវត្ថិពីខ្ញុំបាទ យឺន សុវត្ថិ
ពត៌មានបន្ថែម ទំនាក់ទំនងខ្ញុំបាទ 085 719 718 | 015 236 286
=================================================
ហ្វេសប៊ុករបស់ខ្ញុំ :
=================================================
-ក្រុមហ៊ុន LYMEY BRAND : 089 888 807
****Facebook :
****Email : lymeyprinting@gmail.com
=================================================
-ក្រុមហ៊ុន MP Printing Service : 010 505 506
*****Facebook :
=================================================
-ក្រុមហ៊ុន VH ADVERTISE : 089 999 518
****Facebook :
****Email : vhprintingcompany@gmail.com

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/khoe-dep

Related Post

3 Replies to “ភាគទី ០៥ | ចំណុចពិសេស ដែលអ្នកកំពុងរងចំា ការចូលទៅមើលការរៀបចំធ្វើធៀបការ | យឺន សុវត្ថិ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *