ព្រះអភិធម្មបរិច្ឆេទទី០១(អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយ,អភិធម្មត្ថសង្គហៈនិងអភិធម្មត្ថវិភាវិនីដីកា)ម៉ោងទី០៥ ត១បង្រៀនដោយលោកគ្រូ បញ្ញាលង្គារ ឆៃ គង់
ផ្សាយចេញពីវត្ត វិសុទ្ធិមគ្គ (ភិនរិទ្ធារាម) ប្រទេសកម្ពុជា
មេរៀន ព្រះពុទ្ធសាសនា

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/bat-dong-san

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *