ពង្រឹងសម្ថភាពបុគ្គលិក និងម្ចាស់អាជីវកម្ម វាគ្មិន៖ លោក មុិច សីហា អគ្គនាយកវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ Ikeyប្រធានបទ៖ ពង្រឹងសម្ថភាពបុគ្គលិក និងម្ចាស់អាជីវកម្ម
————————————–
វាគ្មិនកិត្តិយស ៖ លោក មុិច សីហា អគ្គនាយកវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ Ikey
សម្របសម្រួលដោយ ៖ កញ្ញា សុង សុធាវី
#FM102
#Thmeythmey
#Newgenerationbusiness

📣ចំណេះដឹងផ្សារហ៊ុនខ្មែរ | CSX Khmer

Group Telegram:
Facebook:
Brokers:
App:

📣ចំណេះដឹង Stocks អាមេរិក
Facebook page:
Patreon: www.patreon.com/thekanithashow
Telegram:
Medium:

👉ចំណេះដឹងជំនួញ
Business talk

CSX topic

Audio books

Leadership

Tan Monivann

Khim Sok Heng

DJ nana

#wisdomforsuccess #investcsx #stockbusiness #csx #phsarhun #khmerbrokers

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *