ប្រធានបទ:​ តើពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវសងបំណុលធនាគារ ឬមីក្រូហរិញ្ញាវត្ថុនៅពេលណា?មានទុក្ខ លំបាក យើង​ជាខ្មែរ ត្រូវ​ចេះ​ជួយគ្នា
ជូនព៏របងប្អូន ជួបតែសំណាងល្អ រៀងរហូត ទេវតាជួយតាមថែរក្សាបងប្អូនអស់មួយជីវិត ❤️❤️❤️

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *