ប្រជុំព្រះធម្មទេសនា សាន សុជា ភាគទី ៣៨ [Khmer Buddhism]ប្រជុំព្រះធម្មទេសនា សាន សុជា ភាគទី ៣៨
សម្តែងដោយៈ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា San Sochea
នំាមកជូនជាធម្មទានដោយៈ Khmer Buddhism

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/o-to-xe-may-xe-khac

Related Post

2 Replies to “ប្រជុំព្រះធម្មទេសនា សាន សុជា ភាគទី ៣៨ [Khmer Buddhism]”

  1. ករុណាក្រាបថ្វាយបង្គំរំលឹកដល់គុណលោកម្ចាស់គ្រូវជិរប្បញ្ញោសានសុជាដោយក្ដីគោរពជ្រះថ្លាករុណាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាលោកម្ចាស់បានយល់ដឹងយកមកទុកដាក់ក្នុងជីវិតកាលពីរមុនករុណាងងិតសូនឥឡូវបានយល់ពីរព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *