បន្ធូបន្ថយសេចក្តីកង្វល់ក្នុងជីវិត ដោយលោកម្ចាស់ Bun Chansokhen ប៊ុន ចាន់សុខេន#មេរៀនជីវិត#BunChansokhen #ប៊ុនចាន់សុខេន
កុំភ្លេចចុចSubacribeនិងដាក់សញ្ញាកណ្តឹងដើម្បីស្តាប់រាល់ថ្ងៃ
ញាតិញោមដែលមានសទ្ធាអាចចូលរួមឧបត្ថម្ភតាមរយៈ
ABA 001 714 160
Phone Number 010882016
គេងមិនលក់
ជីវិតគឺបែបនេះឯង
កូនខុសហើយម៉ែ
មកផ្ទះយើងវិញណាកូន
ល្មមហត់ហើយកូន
ដៃគូជីវិត
ស៊ូៗណា៎កូន
ទុក្ខព្រោះស្រលាញ់
ផ្តើមជីវិតថ្មី
Facebook
Page
ពីខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាព Bun Chansokhen ប៊ុន ចាន់សុខេន
KouSopheap sansochea butsavong BunChansokhen Kousopheapdhamma buddha Dhamma គូសុភាព សានសុជា ប៊ុតសាវង្ស ប៊ុនចាន់សុខេន គូ សុភាព ប៊ុន ចាន់សុខេន សាន សុជា ប៊ុត សាវង្ស ព្រះធម៌គូសុភាព គូសុភាពអប់រំចិត្ត ស្តាប់ធម៌អប់រំចិត្ត កំណាព្យអប់រំចិត្ត ព្រះធម៌ប្រចាំជីវិត ព្រះគុណម៉ែ កំណាព្យពីរោះៗ ស្តាប់ធម៌រាល់ថ្ងៃ ស្តាប់ពេលពិបាកចិត្ត មេរៀនជីវិត សាងកម្លាំងចិត្ត រឹងមាំក្នុងជីវិត សុខចិត្ត ស្តាប់ធម៌ គេងមិនលក់ ម៉ែមានតែមួយ គូ សុភាព sansocheadhamma kousopheapdhamma butsavongdhamma bunchansokhendhamma ព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ ព្រះសង្ឃ កំណាព្យពីរោះៗ ព្រះធម៌ពីរោះៗ ស្តាប់ហើយធូរចិត្ត

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

5 Replies to “បន្ធូបន្ថយសេចក្តីកង្វល់ក្នុងជីវិត ដោយលោកម្ចាស់ Bun Chansokhen ប៊ុន ចាន់សុខេន”

  1. ថ្វាយបង្គំលោកកូនពីចំងាយល្អស្ដាំណាស់សាធុ🙏🙏🙏🌟🌟🌟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *