តោះមកដោះស្រាយលំហាត់ជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នា!!អរុណសួស្ដី ប្អូនៗទាំងអស់គ្នា
តោះមកដោះស្រាយលំហាត់ជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នា!!
គណនាទិន្នផលក្នុងមេរៀនម៉ាសុីន មង្រៀនដោយលោកគ្រូ គីម វុត្ថា គ្រូបង្វឹករូបវិទ្យា នៃសាលា Start Up community
🏢🏢សាលា Start Up Community មានទទួលបង្វឹកសិស្សចាប់ពីថ្នាក់ទី៥-១២ លើមុខវិជ្ជា គណិត រូប គីមី និងជីវៈ
សាខាទី១៖ អូរបែកក្អម Tel: 010 27 28 59/ 099 27 28 59
សាខាទី២៖ផ្សារដើមថ្កូវ Tel: 086 272 572 / 076 7272 572
សាខាទី៣៖ទួលគោក Tel: 010 570 768 / 012 570 768

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

3 Replies to “តោះមកដោះស្រាយលំហាត់ជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នា!!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *