ជីវិតរឹងមាំ ភាគទី ១, San Sochea, សាន សុជា, San Sochea Q&Aជីវិតរឹងមាំ ភាគទី ១, San Sochea, សាន សុជា, San Sochea Q&A
By. Venerable San Sochea (សាន សុជា)
#sansocheaQ&A #sansochea #សានសុជា
Follow us
All Video:
Facebook Page:

+ ព្រះធម៌ជាច្រើនទៀត
——————————-
👉​ប្រជុំបញ្ហាទាក់ទងនឹងជំនឿ

 👉ឳបទុក្ខច្រើនពេកធ្វើឱ្យចិត្តឆ្គួត

👉តើបាបកម្មអ្វីជាតិនេះវេទនាអ្វីម្លេះ

👉រៀនតម្រូវចិត្តខ្លួនឯងខ្លះផង

👉យកលុយកខ្វក់មកធ្វើបុណ្យ បានបុណ្យឬទេ

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/moi-truong

Related Post

11 Replies to “ជីវិតរឹងមាំ ភាគទី ១, San Sochea, សាន សុជា, San Sochea Q&A”

  1. សាធុ..លោកម្ចាស់គ្រូ.អរគុណណាស់ដែលបានស្ដាប់លោកម្ចាស់គ្រូធ្វើឲ្យខ្ញុំកូណាបានយល់ខ្លះហើយនឹងព្យាយាមស្ដាប់ដើម្បីយល់បន្តទៀត

  2. ខ្ញំុករុណាសូមនមសិកាលោកម្ចាស់ ដោយមានការឆ្ងល់ថាការដល់ឈានគឺជាអ្វី?គឺជាពាក្យសុីជំរៅបន្តិចសំរាប់ខ្ញំុករុណាប៉ុន្តែករុណាចង់យល់ទានម្ចាស់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *