គ្រឹះគណិតសំខាន់ៗ "សមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត"គ្រឹះគណិតសំខាន់ៗ “សមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត” 😁
ពន្យល់ដោយអ្នកគ្រូ គីម រចនា គ្រូបង្វឹកគណិតវិទ្យានៃសាលា Start Up Community
#ទំនាក់ទំនងបង្វឹកតាមOnline: ☎️📞☎️📞 (Smart) 086 272 572 / (Cellcard) 076 7272 572

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/khoe-dep

Related Post

One Reply to “គ្រឹះគណិតសំខាន់ៗ "សមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត"”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *